Direktiv om gennemsigtighed og forudsigelighed

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Euro.Zand.News – Nyt direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår samt om minimumsrettigheder ved prøvetid og om trygge arbejdsvilkår med videre.

EU-Rådet (ministerrådet) har vedtaget et direktiv, som vil gøre arbejdsvilkårene i hele EU mere gennemsigtige og forudsigelige. Den nye lov indfører nye minimumsrettigheder samt nye regler om, hvilke oplysninger arbejdstagerne skal have om deres arbejdsvilkår. Det skriver EU-Rådet i en pressemeddelelse.

Gælder for ansatte med mere end 3 timer om ugen over 4 uger

»Dette direktiv er en reaktion på fremkomsten af nye former for arbejde. Det indfører minimumsrettigheder for arbejdstagere og giver således øget sikkerhed og forudsigelighed i forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere, samtidig med at arbejdsmarkedets tilpasningsevne bevares,« siger Marius-Constantin Budăi, som er Rumæniens arbejdsminister og minister for social retfærdighed.

Direktivet finder anvendelse på alle personer, der arbejder mere end 3 timer om ugen over 4 uger (det vil sige over 12 timer om måneden).

Det kan undlades at anvende nogle af bestemmelserne på visse grupper af arbejdstagere såsom tjenestemænd, de væbnede styrker, beredskabstjenester og retshåndhævende myndigheder.

Efter Rådets vedtagelse vil direktivets tekst blive offentliggjort i EU-Tidende. Direktivet træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen. Medlemsstaterne har derefter 3 år til at træffe de nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger for at efterkomme direktivet.

Ret til at kende væsentlige aspekter af ansættelsesforholdet

Direktivet kræver, at arbejdsgivere fra den første arbejdsdag og senest på den syvende kalenderdag oplyser arbejdstagerne om de væsentlige aspekter af ansættelsesforholdet såsom:

  • Identiteten på parterne i ansættelsesforholdet, arbejdsstedet og arbejdets art.
  • Begyndelsesgrundlønnen og varigheden af ferie med løn.
  • Varigheden af en normal arbejdsdag eller -uge, når arbejdsmønstret er forudsigeligt.
  • Identiteten på den institution, der modtager de sociale ydelser, hvis dette er arbejdsgiverens ansvar.

Hvis arbejdsmønstret er helt eller overvejende uforudsigeligt, skal arbejdsgiverne også oplyse arbejdstagerne om de referencetimer og -dage, hvor de kan pålægges at arbejde, det minimumsvarsel, som arbejdstageren skal modtage før arbejdets start, og antallet af garanterede betalte arbejdstimer.

Minimumsrettigheder om prøvetid og trygge arbejdsvilkår

I direktivet fastsættes en række yderligere minimumsrettigheder for arbejdstagere, herunder retten til:

  • Sideløbende at tage beskæftigelse hos en anden arbejdsgiver.
  • At begrænse prøvetiden til højst 6 måneder, hvor en længere varighed kun er tilladt, hvis det er i arbejdstagerens interesse eller begrundet i beskæftigelsens art.
  • Til efter mindst 6 måneders tjeneste hos samme arbejdsgiver at anmode om ansættelse med mere forudsigelige og trygge arbejdsvilkår.
  • At modtage gratis uddannelse, når det er påkrævet i EU-lovgivning eller national lovgivning.

Det står medlemsstaterne frit for at vedtage eller anvende lovgivning, der er gunstigere for arbejdstagerne.

Kommissionen forelagde sit forslag i december 2017. I juni 2018 vedtog EU-Rådet sin holdning, som dannede grundlag for forhandlingerne med Europa-Parlamentet. Den foreløbige aftale mellem rådsformandskabet og Parlamentet blev indgået 7. februar 2019. Europa-Parlament stemte for aftalen 16. april 2019.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Jon Kline / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.