Kommissorium om undersøgelse af unge asylpar

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Zand.News – Regering vil undersøge sagen om de adskilte asylpar, herunder Inger Støjbergs håndtering af sagen.

Regeringen, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet er enige om et udkast til et kommissorium for undersøgelseskommissionen i instrukssagen. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Udkast til kommissorium er sendt til Folketinget

Justitsministeren har i dag sendt et udkast til kommissorium til Folketinget.

Udkastet til kommissorium lægger op til, at undersøgelseskommissionen blandt andet skal undersøge og redegøre for lovligheden af myndighedernes administration og håndtering af sagen om adskilt indkvartering af asylpar, hvoraf den ene var mindreårig, og oplysningen af Folketingets Ombudsmand og Folketinget om forløbet.

Kommissionen skal med andre ord undersøge tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs håndtering af sagen om adskillelse af unge asylpar.

»Vi er blevet enige om et udkast til kommissorium vedrørende instruksen om adskillelse ved indkvartering i asylsystemet. Jeg har derfor i dag sendt udkastet til kommissorium til Folketinget,« siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

Undersøge myndighedernes håndtering af sagen

Udkastet til kommissorium lægger op til, at undersøgelseskommissionen blandt andet skal undersøge og redegøre for lovligheden af myndighedernes administration og håndtering af sagen om adskilt indkvartering af asylpar, hvoraf den ene var mindreårig.

Undersøgelsen skal endvidere omfatte den oplysning, som Folketingets Ombudsmand og Folketinget efterfølgende fik om forløbet.

På baggrund af undersøgelsen skal undersøgelseskommissionen vurdere, om der er grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar. Der lægges op til, at kommissionen skal afgive sin beretning inden for 2 år efter nedsættelsen.

Skal alene undersøge ministerens rolle i sagen

Når den eventuelle politiske drøftelse af udkastet til kommissorium er afsluttet, og kommissoriet er blevet endeligt, vil Justitsministeriet udpege undersøgelseskommissionens medlemmer. Undersøgelseskommissionens medlemmer skal være uvildige.

Til brug for undersøgelsen kan kommissionen indhente alt relevant materiale hos berørte myndigheder med videre, ligesom kommissionen kan indkalde alle relevante personer til at afgive vidneforklaring.

På baggrund heraf skal kommissionen blandt andet udtale sig om, hvorvidt det kan antages, at nogen har begået fejl eller forsømmelser af en karakter, som kan give anledning til, at et retligt ansvar efterfølgende søges gennemført over for de pågældende.

Med hensyn til ministres rolle i de forhold, som undersøgelseskommissionen skal undersøge og redegøre for, gælder efter lov om undersøgelseskommissioner, at undersøgelseskommissionen alene kan undersøge og redegøre for de faktiske omstændigheder vedrørende en ministers rolle i sagen.

En undersøgelseskommission kan således ikke udtale sig om, hvorvidt en minister har begået eventuelle fejl eller forsømmelser. Det skyldes, at det tilkommer Folketinget at tage stilling til sådanne spørgsmål. Folketingets vurdering vil imidlertid blandt andet kunne ske på grundlag af den redegørelse for og vurdering af sagens faktiske omstændigheder, som kommissionen har foretaget.

Afhøringerne i undersøgelseskommissionen vil som udgangspunkt være offentlige. Kommissionen vil dog kunne bestemme, at afhøringer skal foregå for lukkede døre. Det er også op til kommissionen at træffe beslutning om adgangen til at optage lyd og video under møderne.

Øverst: Folketingsmedlem Inger Støjberg (V). (Foto: Steen Brogaard / Folketinget). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.